Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Mieszkowice

Lasy Nadleśnictwa Mieszkowice

Nadleśnictwo położone jest  w I Krainie przyrodniczo-leśnej -  Bałtyckiej (mezoregion Pojezierza Myśliborskiego) oraz III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej (mezoregion Równiny Gorzowskiej). Tereny Nadleśnictwa Mieszkowice położone są w obrębie jednej makrojednostki hydrologicznej określonej jako Obszar Dorzecza Odry. Na sieć wód powierzchniowych składają się: rzeki, kanały, rowy i jeziora. Głównymi rzekami są: Odra, Słubia, Kurzyca i Rurzyca. Występujące tu jeziora ze względu na pochodzenie podzielimy na jeziora typu rynnowego i powytopiskowego. Największe z nich to jezioro Morzycko o powierzchni 342 hektarów i głębokości 60 metrów.

Rzeźba terenów Nadleśnictwa ma charakter młodoglacjalny. Główne rysy rzeźby zostały ukształtowane przez lądolód w okresie zlodowacenia północnopolskiego. Pierwotna rzeźba glacjalna została zmodyfikowana w późniejszym plejstocenie i wczesnym holocenie. Przeważającymi formami są wzgórza moren czołowych oraz wysoczyzny morenowe i sandrowe świadczące o zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Dominującym utworem powierzchniowym są piaski sandrowe o składzie mechanicznym różnoziarnistych piasków luźnych z udziałem żwiru. Najwyższy procent powierzchni gleb leśnych zajmują gleby rdzawe-77%, następnie gleby brunatne-8%.

Lesistość w zasięgu Nadleśnictwa wynosi 40,1%

Lasy Nadleśnictwa spełniają różnorodne funkcje. Dominują lasy gospodarcze zajmujące powierzchnię 10 045 ha oraz lasy ochronne o powierzchni 11 189 ha, w których największą powierzchnię zajmują lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody - 5604 ha.

Udział poszczególnych gatunków wg zajmowanej powierzchni jest następujący:

sosna 82,9%, dąb 6,8%, olsza 3,4%, brzoza 1,9%, buk 1,5%, świerk 1,1%, akacja 0,8%, modrzew 0,7%, pozostałe 0,9%. 

* Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 57 lat.

* Przeciętna zasobność drzewostanów 304 m3/ha

Nadleśnictwo Mieszkowice położone jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiatach gryfińskim i myśliborskim. Kompleksy leśne leżą na terenie gmin: Mieszkowice, Cedynia, Chojna, Moryń, Dębno, Trzcińsko- Zdrój.

Nadleśnictwo Mieszkowice graniczy z Nadleśnictwami: Chojna, Dębno, Różańsko i Myślibórz.

Od zachodu granica opiera się o rzekę Odrę, która równocześnie stanowi granicę Państwa Polskiego z Niemcami.

Nadleśnictwo Mieszkowice z obrębami Mieszkowice, Łysogórki i Godków utworzone zostało w 1972 r. Zarządzeniem Nr 35 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 23.10.1971r. zlikwidowano Nadleśnictwo Łysogórki, włączając je jako obręb do Nadleśnictwa Mieszkowice, a decyzją Naczelnego Dyrektora LP z dnia 01.07.1972r. przyłączono jako  obręb Nadleśnictwo Godków. W skład powstałej jednostki weszło 10 leśnictw o łącznej powierzchni 22 tys. ha.

Od tego czasu Nadleśnictwo przechodziło szereg zmian terytorialnych i administracyjnych. Wg aktualnego stanu na 01.01.2014 rok Nadleśnictwo Mieszkowice gospodaruje na ogólnej powierzchni 23 139 ha, w tym powierzchni leśnej 21 954 ha.

Od 01 stycznia 2014 roku Nadleśnictwo Mieszkowice jest nadleśnictwem jednoobrębowym, podzielonym na 14 leśnictw.

Nadleśnictwo dysponuje gospodarstwem nasienno-szkółkarskim ze szkółką leśną w Starych Łysogórkach, o powierzchni produkcyjnej 5,53 ha.