Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą w  74-505 Mieszkowice, ul. Moryńska 1.

Siedziba Nadleśnictwa Mieszkowice mieści się w jednym budynku – dwukondygnacyjnym. Dojazd do siedziby odbywa się od strony ul. Moryńskiej i Poniatowskiego.

Bezpośrednio przy siedzibie nadleśnictwa znajduje się parking dla interesantów bez oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowej bez dostępu dla niepełnosprawnych (budynek nie przystosowany dla niepełnosprawnych). W bezpośrednim sąsiedztwie wraz z wspólnym parkingiem z siedzibą Nadleśnictwa znajduje się budynek edukacji leśnej jednokondygnacyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych z dostosowanymi toaletami.

Na drzwiach wejściowych siedziby Nadleśnictwa znajduje się numer telefonu kontaktowy do sekretariatu, na który osoba niepełnosprawna dzwoni i informuje z kim jest umówiona bądź w jakiej sprawie.  Sekretariat informuje odpowiedniego pracownika nadleśnictwa, który schodzi do interesanta i kieruję się z nim do budynku edukacji leśnej celem załatwienia sprawy.

W budynku edukacji leśnej nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym ale można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim oraz angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym. Wśród pracowników brak osoby posługującej się językiem migowym.

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny na nr + 48 91 4312645 lub mailowo na adres mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl.