Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

"Jeziora Siegniewskie" oraz "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż Wiesława Czyżewskiego"

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajdują się dwa rezerwaty przyrody, chroniące najcenniejsze fragmenty przyrody. Są to:

1. Rezerwat przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego"

2. Rezerwat przyrody "Jeziora Siegniewskie"

Oba rezerwaty przyrody posiadają obowiązujące plany ochrony.


Jeziora Siegniewskie

„Jeziora Siegniewskie" o powierzchni 23,08 ha - rezerwat faunistyczny zatwierdzony 17.11.1988 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Rezerwat został utworzony w celu zachowania w naturalnym stanie ostoi ptactwa wodnego i śpiewającego oraz zbiorowisk roślinności wodnej, szuwarowej i leśnej.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny spadek poziomu wody w jeziorach, co spowodowało ustąpienie większości ptaków tu gniazdujących oraz zanik pierwotnej roślinności wodno-szuwarowej.

Zarządzeniem Nr 11/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z 07.06.2011roku, zostały zaktualizowane dane ewidencyjne, dostosowano dane dotyczące rezerwatu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zmieniono cel ochrony.

Aktualnie celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie w naturalnym stanie ornitofauny związanej ze zbiorowiskami roślinności szuwarowej i leśnej.

 Rezerwat posiada plan ochrony.


Wrzosowiska Cedyńskie im. Wiesława Czyżewskiego

„Wrzosowiska Cedyńskie im. inż Wiesława Czyżewskiego" o powierzchni 72,02 ha - rezerwat florystyczny zatwierdzony 11.04.1985 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Zarządzeniem Nr 1/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 09.01.2009 roku, rezerwat otrzymał brzmienie: „Wrzosowiska Cedyńskie" im. inż. Wiesława Czyżewskiego". 

Rezerwat utworzony został w celu zachowania wzgórz morenowych pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej.

Zarządzeniem Nr 50/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 10.08.2009 roku został zmieniony cel ochrony.

Aktualnie celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej, a w szczególności utrzymanie bioróżnorodności i organizacji socjalnej organizmów charakterystycznych dla terenów otwartych – wrzosowiska, muraw kserotermicznych i napiaskowych, zachowanie rodzimych populacji gatunków roślin, grzybów, zwierząt i innych organizmów żywych występujących naturalnie w obrębie wrzosowisk oraz muraw kserotermicznych i napiaskowych, a także ochrona relacji ekologicznych między tymi populacjami oraz siedliskami występującymi w rezerwacie.

Do ciekawych gatunków roślin i grzybów w rezerwacie należą: pajęcznica liliowata, turzyca niska, ożota zwyczajna, sasanka łąkowa wężymord stepowy, ostnica włosowata, chrobotek alpejski, płucnica islandzka, pawężnica drobna buławka spłaszczona i berłóweczka zimowa. Rezerwat posiada plan ochrony.