Lista aktualności Lista aktualności

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

 

Nadleśnictwo Mieszkowice uczestniczy w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". (Projekt OPL)

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Zadania realizowane wg planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" na siedliskach przyrodniczych występujących na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice:

6120 - ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe - przeglądy stanu siedlisk i w razie potrzeby usuwanie nalotu drzew i krzewów (wycinka w czerwcu-lipcu, karczowanie, stosowanie środków chemicznych wobec ekspansywnej osiki, robinii, tarniny).

4030 - suche wrzosowiska - sukcesywne, regularne odkrzaczenie płatów siedliska przyrodniczego. W wyniku regularnych kontroli podejmować zwalczanie ekspansywnych i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów nie dopuszczając do powiększania ich areału. Koszenie i/lub wypas.

6210 murawy kserotermiczne - przeglądy stanu siedlisk i w razie potrzeby usuwanie nalotu drzew i krzewów (wycinka w czerwcu-lipcu, karczowanie, stosowanie środków chemicznych wobec ekspansywnej osiki, robinii, tarniny). Należy czynnie zapobiegać sukcesji drzew i krzewów.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030,00 mln zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu wynosi 25 783 446,00 mln zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadających na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie 287 327,89 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 21 915 079,10 zł

Planowana kwota na realizację zadań na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice wynosi                    netto   90 500,00 zł.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.