Lista aktualności Lista aktualności

Jeziora Siegniewskie

„Jeziora Siegniewskie" o powierzchni 23,08 ha - rezerwat faunistyczny zatwierdzony 17.11.1988 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Rezerwat został utworzony w celu zachowania w naturalnym stanie ostoi ptactwa wodnego i śpiewającego oraz zbiorowisk roślinności wodnej, szuwarowej i leśnej.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny spadek poziomu wody w jeziorach, co spowodowało ustąpienie większości ptaków tu gniazdujących oraz zanik pierwotnej roślinności wodno-szuwarowej.

Zarządzeniem Nr 11/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z 07.06.2011roku, zostały zaktualizowane dane ewidencyjne, dostosowano dane dotyczące rezerwatu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz zmieniono cel ochrony.

Aktualnie celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie w naturalnym stanie ornitofauny związanej ze zbiorowiskami roślinności szuwarowej i leśnej.

 Rezerwat posiada plan ochrony.