Lista aktualności Lista aktualności

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 

  •    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

        - budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)

        - zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)

        - doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)

        - budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

  •    wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

        - zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” – PPOŻ

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych całego projektu: 56 500 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 48 025 000,00 PLN