Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Odnowienia, zalesienia oraz pielęgnowanie lasu

Choć cel jest wzniosły i odległy, to droga do niego zaczyna się tu i dziś" Hans Leibundgut

                                       

 

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów istniejących, oraz kształtowanie nowych z uwzględnieniem warunków i procesów naturalnych. Hodowla lasu jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się zadaniami związanymi z sadzeniem lasu i jego pielęgnowaniem, a także przygotowaniem do powstania nowego, młodego pokolenia lasu w miejsce wyciętego drzewostanu.  

Jednym z ważniejszych zadań hodowli lasu jest jego odnowienie.

Odnowienie lasu oznacza zakładanie nowych drzewostanów na powierzchniach po wyciętym lesie - bądź to w wyniku użytkowania przy zastosowaniu określonych rębni, bądź też zniszczonych przez klęski (pożary, śnieg, lawiny, żer owadów, masowe występowanie grzybów pasożytniczych itp.) Natomiast zakładanie upraw na gruncie rolnym to zalesienia. Odnowienia i zalesienia w Nadleśnictwie Mieszkowice obejmują rocznie około 203ha .

Jest to średnioroczny rozmiar prac, wynikający z obowiązującego na lata 2014-2023 planu urządzenia lasu. Jednym z zadań realizowanych przez Nadleśnictwo Mieszkowice w drzewostanach źle produkujących,  nadmiernie przerzedzonych, osłabionych, o niewłaściwym składzie gatunkowym  jest przebudowa drzewostanów. W sytuacji takiej wchodzimy do drzewostanu  przed osiągnięciem  wieku rębności i wprowadzamy nowe pokolenie, które ma utworzyć w przyszłości drzewostan główny. Takie postępowanie pozwala na zwiększanie bioróżnorodności i różnicowanie składu gatunkowego przyszłych lasów.

Czynności hodowlane wykonywane w okresie od założenia uprawy aż do osiągnięcia przez drzewostan dojrzałości rębnej i służące wzmożeniu produkcji pod względem ilościowym i jakościowym oraz spełniania przez las zadań produkcyjnych, ochronnych i społecznych – noszą nazwę pielęgnowania lasu. W ramach  tych  prac nadleśnictwo corocznie pielęgnuje glebę w uprawach leśnych. Zabieg polega na wykaszaniu chwastów wśród młodych i małych drzewek, które hamują ich wzrost. Wykonuje się również cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają  inny charakter i noszą nazwę:

  • czyszczenia wczesne (zabiegi wykonywane w okresie uprawy,)
  • czyszczenia późne (w okresie młodnika)
  • trzebieże wczesne (w okresie dojrzewania drzewostanu)
  • trzebieże późne (w okresie dojrzałości drzewostanu).

 

Zakres tych zadań jest bardzo rozległy i wynika z potrzeb na gruncie.

Istotną rolą w pielęgnowaniu lasu jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które tworzą dolne warstwy drzewostanu. W zależności od warunków siedliskowych zakłada się podszyty lub podsadzenia produkcyjne. Dzięki temu tworzone są warunki korzystne dla rozwoju różnych organizmów  zarówno roślinnych i zwierzęcych, co decyduje o funkcjonowaniu ekologicznie zrównoważonych drzewostanów. Na siedliskach ubogich, gdzie wskutek niedoboru związków pokarmowych i wody gatunki drzewiaste mają niewielkie szanse wytworzenia dolnego piętra drzewostanu, tworzy się warstwę podszytową, złożoną z gatunków o mniejszych wymaganiach glebowych i wilgotnościowych. W obecnej 10-latce Nadleśnictwo Mieszkowice wprowadzi 94,43 ha podsadzeń. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela:

  

Nadleśnictwo Mieszkowice posiada bazę nasienną opartą o:

- gospodarcze drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 246,41 ha

- drzewa doborowe 8 sztuk

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice zlokalizowanych jest 13 bloków upraw pochodnych. W skali RDLP Szczecin Nadleśnictwo Mieszkowice ma największą powierzchnię założonych upraw pochodnych – 489,38 ha (stan na 01.01.2020 r.). Uprawy pochodne to powierzchnie  odnowione nasionami z wyłączonych drzewostanów nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych i plantacji nasiennych. W przyszłości stanowić będą podstawową bazę pozyskania nasion o ulepszonej wartości genetycznej.

Nadleśnictwo dysponuje szkółką o powierzchni produkcyjnej 5,53 ha, położoną  na terenie Leśnictwa Siekierki. Szkółka produkuje sadzonki głównie na potrzeby własne, innych nadleśnictw, odbiorców w ramach realizacji zadania Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz lokalnych odbiorców.