Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Mieszkowice na lata 2014-2023

Zawarty w art. 18 Ustawy o lasach (Dz. U. z 1991 r., Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami) Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady gospodarki leśnej. Składa się on z następujących części:

-  danych inwentaryzacyjnych;

-  analizy gospodarki leśnej w minionym okresie;

-  programu ochrony przyrody;

-  właściwej planistycznej.

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu.

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Mieszkowice został opracowany na lata 2014-2023 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DLP-I-611-1/1041/15/ŁP w dniu 9 stycznia 2015 r.  

Program Ochrony Przyrody i Prognoza oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 są dostępne do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Mieszkowice lub na wniosek zainteresowanego.