Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Organizacja Nadleśnictwa Mieszkowice

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje pracą leśniczych, nadzoruje pracę szkółki leśnej i Działu Gospodarki Leśnej.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa oraz innych zagadnień związanych z zagospodarowaniem lasu: użytkowania lasu, pozyskania i sprzedaży drewna, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – w zakresie powierzonym przez kierownika urzędu administracji publicznej; prowadzenie spraw związanych ze stanem posiadania, ewidencją gruntów; udostępnianie lasu m.in.: zagospodarowanie turystyczne obiektów leśnych i miejsc masowego wypoczynku; sprawy związane z gospodarką łowiecką oraz nadzorowaniem tej gospodarki w obwodach wydzierżawionych, a w szczególności współdziałanie z organami Polskiego Związku Łowieckiego oraz kołami łowieckimi; organizowanie i pełna realizacja zadań wynikających z planu urządzania lasu i potrzeb lasu; prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych z zakresu gospodarki leśnej; szkolenie i instruktaż w zakresie nadzorowanych zagadnień; sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji prac w zakresie swego działania;sprawowanie funkcji operatora Leśnej Mapy Numerycznej; wykonywanie zadań koordynatora ds. planowania.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Szkółka Leśna kierowana jest przez leśniczego szkółkarza, który prowadzi całość spraw szkółkarskich, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe planowanie, organizację, nadzór prac i prowadzenie stosownej dokumentacji z tego zakresu oraz prowadzi sprawy z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa.

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem Administracyjno-Gospodarczym kieruje Sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną podlegającą nadleśniczemu, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Mieszkowice