Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

 

Nadleśnictwo Mieszkowice uczestniczy w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Zadania realizowane wg planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" na siedliskach przyrodniczych występujących na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice:

6120 - ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe - przeglądy stanu siedlisk i w razie potrzeby usuwanie nalotu drzew i krzewów (wycinka w czerwcu-lipcu, karczowanie, stosowanie środków chemicznych wobec ekspansywnej osiki, robinii, tarniny).

4030 - suche wrzosowiska - sukcesywne, regularne odkrzaczenie płatów siedliska przyrodniczego. W wyniku regularnych kontroli podejmować zwalczanie ekspansywnych i inwazyjnych gatunków drzew i krzewów nie dopuszczając do powiększania ich areału. Koszenie i/lub wypas.

6210 murawy kserotermiczne - przeglądy stanu siedlisk i w razie potrzeby usuwanie nalotu drzew i krzewów (wycinka w czerwcu-lipcu, karczowanie, stosowanie środków chemicznych wobec ekspansywnej osiki, robinii, tarniny). Należy czynnie zapobiegać sukcesji drzew i krzewów.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 mln zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu wynosi 23 206 997,57 mln zł

Kwota wydatków kwalifikowanych przypadających na Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie 287 327,89 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 19 725 947,92 zł

Planowana kwota na realizację zadań na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice wynosi                    netto   90 500,00 zł.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

 


Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 

  •    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

        - budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)

        - zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)

        - doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)

        - budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

  •    wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

        - zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” – PPOŻ

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych całego projektu: 56 500 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 48 025 000,00 PLN


Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

W ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Tytuł projektu: Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry.

Nadleśnictwo Mieszkowice dnia 23 maja 2018 roku podpisało porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Nadleśnictwo Mieszkowice w ramach projektu będzie realizowało następujące zadania:

1. Rozminowanie terenu rezerwatu przyrody "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego".

2. Udostępnienie turystyczne miejsca „widokowego” – Gozdowice.

Wspólne dziedzictwo naturalne jest podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Bogactwo przyrodnicze i jego transgraniczny rozwój to warunek utrzymania dobrego stanu środowiska warunkującego wysoką jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności przyczynia się do poprawy atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. Współpraca transgraniczna umożliwia skuteczne wdrożenie działań na rzecz ochrony środowiska i zagospodarowania zasobów naturalnych oraz wykorzystanie doświadczeń związanych z zagospodarowywaniem zasobów przyrodniczych.

Partner wiodący projektu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozostali partnerzy projektu: Nadleśnictwo Chojna, Nationalpark Unteres Odertal.

Początek projektu: 01.01.2020 r.

Zakończenie projektu: 30.06.2022 r.

Budżet projektu: 1.117.268,73 euro.

Udziały własne partnerów wynoszą co najmniej 15%.


Ochrona Rybołowa na wybranych obszarach

SPA Natura 2000 w Polsce

 

Projekt „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” to wspólne działanie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictwa położonych na północy Polski oraz Komitetu Ochrony Orłów, który od lat podejmuje próby ocalenia gatunku. Założenia projektu powstały już w 2014 r., w trakcie trwania projektu LIFE, realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Podjęta w 2015 r. decyzja o aplikowaniu o środki LIFE zaowocowała rozpoczynającym się właśnie projektem, którego finansowanie zapewnią: program LIFE, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe. Całość prac będzie kosztowała ponad 5 mln zł. Projekt zostanie zakończony w 2020 r. 

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w ramach ww. projektu zostało zamontowanych trzynaście nadrzewnych platform lęgowych dla rybołowa oraz dwie zapory leśne.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzenia strony:  http://rybolowy.pl/

flaga-projekt-rybolowProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów


Budowa infrasturyktury turystycznej

w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

 

Partner wiodący: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Partner: Nadleśnictwo Mieszkowice.

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” w 2019 roku zostaną posadowione elementy małej infrastruktury turystycznej wraz z tablicami edukacyjno-informacyjnymi.

Elementy małej infrastruktury: wiata z elementami edukacyjnymi, ławo-stoły – 6 szt., ławka krótka – 4 szt., ławka pająk, kierunkowskazy – 10 szt., tablice edukacyjne duże – 4 szt. oraz dwa miejsca na ognisko.  

Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie.

Działanie 4.6 – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych,
także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 20142020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

Lokalizacja projektu:

Ze względu na wytyczne RPO dotyczące obszarów działań konkursu, do współrealizacji projektu ZPKWZ zaprosiło wszystkie Gminy i Nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało
32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice, Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.


Współpraca z WFOŚiGW w Szczecinie

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stworzono punkt edukacji leśnej "Pszczeli Zakątek"

W 2012 roku Nadleśnictwo Mieszkowice przystąpiło do projektu: "Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Mieszkowice w oparciu o punkt edukacyjno-informacyjny, dotyczący pszczoły i jej znaczenia w środowisku leśnym".

W ramach projektu baza edukacyjna została doposażona w nowy element edukacji terenowej pod nazwą "Pszczeli Zakątek", w celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa. Obiekt wyposażono w tablice edukacyjne oraz rozstawione zostały eksponaty i rzeźby, tj. niedźwiedź dobierający się do drzewa bartnego, duża pszczoła, barć i ule.

Dodatkowo punkt wyposażono w ławki, kosze na śmieci, donice oraz imponującą bramę wejściową.

W ramach projektu organizowane są warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, podczas których wykorzystywane są m.in. drobne narzędzia pszczelarza (podkurzacz, formy do wylewanie świec, rojnice). Prezentowane są produkty pszczele.

W celach promocyjnych wydano również folder.

27.09.2012 r. zorganizowano seminarium "Pszczoła i jej znaczenie", w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych środowisk m.in. leśników, pszczelarzy, samorządowców, nauczycieli, rolników oraz mediów.

 Więcej o "Pszczelim Zakątku" przeczytasz tutaj: LINK